Feb 22, 2012

[Song] Một sợi rơm vàng


Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm
Bà bện chổi to
Bà làm chổi nhỏ
Chổi to
Bà quét sân to
Ấy còn chổi nhỏ
Bà để dành cháu chăm lo quét nhà

No comments: