Feb 19, 2012

[Song] Vườn thú của pa
Nhà em có con vịt mái, gà con và heo con
Vịt mái gái ò ó o
Gà con đêm rình bắt chuột
Heo con tung tăng giữ nhà

[Pa wá bệnh, dạy tầm pậy tầm pạ
Ký tên; Mẹ Jolie]

No comments: